Artyku? Dodaj artyku?

Czas aluminium nadchodzi

10-12-2019, 13:20

W dziejach ?wiata okres dominacji ma ju? za sob? kamień, br?z czy ?elazo. Pora na aluminium – materia? nie tylko o szerokim zastosowaniu, ale przede wszystkim przyjazny dla ?rodowiska. Hydro, globalny producent tego surowca, od lat specjalizuje si? w dostarczaniu proekologicznych, aluminiowych rozwi?zań. I nie mówi w tym temacie ostatniego s?owa. Epoka aluminium dopiero nadchodzi.?

Czas aluminium nadchodzi

Naturalnie, ?e aluminium

Aluminium jest pierwiastkiem powszechnie wyst?puj?cym w przyrodzie, a jego naturalne zasoby s? ca?kiem spore. A mog? by? jeszcze wi?ksze, je?li zostanie wykorzystany potencja? tego surowca z recyklingu. Uzyskane w ten sposób aluminium nic nie traci ze swoich w?a?ciwo?ci. Co wi?cej, w procesie recyklingu dochodzi do zaledwie kilku procent ubytku materia?u. Nic dziwnego, ?e aluminium nazywane jest ?d?ugowiecznym”. A? 75% pozyskanych zasobów znajduje si? w ci?g?ym u?yciu.?

Tak dla recyklingu

Za wtórnym odzyskiwaniem aluminium stoj? te? inne przes?anki. Recykling aluminium wi??e si? z wykorzystaniem zaledwie 5% energii, która normalnie potrzebna jest do produkcji pierwotnego metalu. Korzy?? energetyczna jest zatem widoczna go?ym okiem. Poza tym w ten sposób dochodzi do redukcji gazów cieplarnianych, co przeciwdzia?a z kolei zachodz?cym zmianom klimatu.?

Zgrany duet

Hydro to nie tylko firma dostarczaj?ca aluminiowe rozwi?zania. Jak sama nazwa wskazuje, w jej historii du?? rol? odegra?a woda. Najpierw w 1906 roku firma wybudowa?a w Norwegii elektrowni? wodn?, aby zaopatrywa? w ten sposób swoj? pierwsz? fabryk? azotanu potasu. A pi??dziesi?t lat pó?niej, w 1963 roku, otworzy?a swoj? pierwsz? fabryk? aluminium zasilan? energi? wodn?.?

Podkre?lmy, ?e produkcja aluminium wi??e si? z du?ymi wydatkami energetycznymi, dlatego warto korzysta? z odnawialnych ?róde? energii, takich jak woda, wiatr czy s?ońce. Zak?ad, który do produkcji aluminium wykorzystuje w?giel, emituje do atmosfery pi?ciokrotnie wy?sze st??enie CO2 ni? przedsi?biorstwo korzystaj?ce z wy?ej wymienionych odnawialnych ?róde?.

W przyja?ni ze ?rodowiskiem

Wydatki poniesione na zakup dro?szego surowca, jakim jest aluminium, nios? za sob? pozytywny wp?yw na ?rodowisko i d?ugofalowe korzy?ci.?

Na przyk?ad wykorzystanie aluminium w motoryzacji obni?a mas? ca?kowit? pojazdów nawet o 20%, a to z kolei przek?ada si? na mniejsze zu?ycie paliwa i tym samym spadek emisji CO2. Wykorzystanie aluminium przy budowie ró?nych konstrukcji architektonicznych obni?a mas? takich obiektów, dzi?ki czemu staj? si? l?ejsze chocia?by od konstrukcji stalowych. W ten sposób kompozycja okazuje si? mniej obci??aj?ca dla ?rodowiska. Ciesz? si?, ?e dzia?ania podejmowane przez Hydro sprzyjaj? ochronie ?rodowiska i klimatowi. – mówi Katarzyna Piekarska, Dyrektor Sprzeda?y w Hydro Extrusion Poland.

Podsumowuj?c, w przypadku aluminium równie istotne co parametry fizyczne, okazuj? si? w?a?ciwo?ci ekologiczne. W obecnej sytuacji klimatycznej warto ten potencja? wykorzysta?. Epoka aluminium nadchodzi.

?ród?o: Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o.

Artyku? zosta? dodany przez firm?


Inne publikacje firmy


Podobne artyku?y

 
鸿彩彩票 邵东县| 华亭县| 浏阳市| 玛沁县| 碌曲县| 丰都县| 南召县| 泉州市| 磐安县| 隆化县| 镇远县| 胶州市| 南和县| 隆昌县| 和林格尔县| 锦州市| 东辽县| 宁化县| 永川市| 文山县| 临城县| 瑞金市| 天柱县| 美姑县| 成都市| 潜江市| 韶山市| 珲春市| 和龙市| 同德县| 连城县| 漾濞| 宜宾县| 石家庄市| 图木舒克市| 独山县| 抚宁县| 株洲市| 罗田县| 牟定县| 德昌县|